Yoğun Bakım Uzmanlarının Görev ve Yetkileri ile İlgili Dava Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere bu sene başından itibaren Yoğun Bakım yan dal asistanları uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak ‘Yoğun Bakım’ uzmanı olarak görev yerlerine atanmaktadırlar. Atandıkları hastanelerde zaman zaman görev ve yetkileri konusunda Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/06/2010 tarih ve 2010/45 sayılı genelgesinin 1.maddesi nedeniyle sorunlar yaşandığı bildirilmektedir. İlgili maddenin iptali yönünde 2013 yılında Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği tarafından açılmış olan davanın ilgili 1.maddenin İPTALİ yönünde oyçokluğuyla sonuçlandığını bildirmek isteriz.

Dava konusu genelgenin ilgili 1.maddesinde ‘Anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunan ve sayının yeterli olduğu genel hastaneler bünyesindeki genel yoğun bakımlarda, uzmanlık eğitimleri sırasında yoğun bakımda uzun süreli rotasyon yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabiplerin, mümkün mertebe, yoğun bakım sorumlu uzmanı olarak görevlendirilmesi yoluna gidilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ilgili Bakanlık genelgeleri uyarında, baştabibin uygun göreceği diğer uzman tabiplerden birisinin ünite sorumlusu olarak tayin edileceği’ belirtilmektedir.  Ancak bu Genelge tarihinde yürürlükte olan 18/07/2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yönetmeliğinin Ek-3 ‘Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge’sinin 45 sırasında ‘Yoğun Bakım’ yan dalının, bağlı ana dalları ‘Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Nöroloji’ olarak belirlenmiştir. 06/04/2011 tarihinde 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İçrasına Dair Kanun Ekinde de Yoğun Bakım yan dalının bağlı olduğu ana dallar aynı şekilde belirlenmiştir.

Ayrıca 13/01/1983 tarih ve 17927 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 116. Maddesinde, anestezi uzmanının göreve ve yetkileri belirtilmiş ancak bu görevler arasında yoğum bakım hizmetine yer verilmemiştir. Dolayısıyla yoğun bakım yan dalı için Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık dalının, yönetmelik maddesinde yer alan diğer uzmanlık dallarından farklı olmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan bu nedenlerle Danıştay 15. Daire tarafından Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/06/2010 tarih ve 2010/45 sayılı genelgesinin 1.maddesinin İPTALİNE karar verilmiştir.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz,

Saygılarımızla,

About author

-->