Tüzük

TÜRK YOĞUN BAKIM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı “ Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneğidir. Derneğin Kısa adı TÜYUD’dur. Derneğin ana amacı ilgili meslek gruplarında yoğun bakım alanının bağımsız bir uzmanlaşma alanı olarak tanınması ve gelişmesinin sağlanmasıdır. Dernek adındaki “Yoğun bakım uzmanları” uzmanlık belgesinden bağımsız olarak, yoğun bakım alanında çalışan ve uzmanlaşan tüm doktor, eczacı, hemşire, fizyoterapist, sağlık teknisyeni, diyetisyen vb. kapsar.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 3:

Derneğin Amacı: Derneğin amaçları; üyelerinin yoğun bakım konusunda eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak ve yoğun bakım eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve yoğun bakım alanındaki araştırmalara destek olmaktır. Dernek diğer disiplinlerle iş birliği yapar, yoğun bakım konusundaki eğitimlerine katkıda bulunur.

Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

Derneğin Çalışma Konuları

Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir. Dernek, amaçları doğrultusunda çalışırken tüm resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, gönüllü kuruluşlarla iş birliği yapar, onlardan yardım alır, onlara yardım eder. Uluslararası kuruluşlarla da iş birliği yapar.

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda ve şekilde çalışmalar yapar:

Yoğun bakım eğitiminde belli standartları sağlamak için ilgili kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmak,

Yoğun bakım konusunda tanı ve tedavideki yenilik ve gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini bilgilendirmek,

Toplum kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak, bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak,

Üyelerine çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı burslar sağlamak,

Üyelerine yurt içi veya yurt dışı yoğun bakım ile ilgili toplantılara katılabilmeleri için ve eğitim amacıyla gönderilmeleri için destek sağlamak,

Üyelerine ve yoğun bakım alanında çalışmada bulunanlara amaçları doğrultusunda eğitim vermek ve bu nedenle kongre, seminer, sempozyum, konferans, çalıştay, panel vb. düzenlemek ve yayınlar yapmak, dergi, broşür, ilan ve kitap yayımlamak,

Yeni kurulacak yoğun bakım ünitelerine bilimsel destek sağlamak,

Türkiye’de yoğun bakım bilim dalının gelişmesini teşvik etmek, gerektiğinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak,

Diğer tıp alanlarından talep edilmesi durumunda yoğun bakım konusunda destek sağlamak, bilgi ve beceri gelişimine katkıda bulunmak,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

Yönetim kurulu çağın ve ülkenin gereksinimlerini göz önüne alarak uygun bulduğu alanlarda bilimsel çalışma grupları, komisyonlar, mesleki yeterlik kurulu, komiteler, şubeler oluşturarak bunların çalışmalarını destekler ve sürekliliğini sağlar. Çalışma grupları, komisyonlar, mesleki yeterlik kurulu ve komiteler, kendi yönergelerini oluştururlar. Çalışma grupları, komisyonlar, komiteler ve şubelerin yönergeleri yönetim kurulunun onay ve denetimine tabidir.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılabilir.

Derneğin Çalışma Biçimleri

Dernek amaçlarını geliştirmek için; Her türlü ayni, nakdi bağışlar ve gönüllü hizmetler kabul edebilir.

Her türlü hukuki sözleşmeler ve tasarruflar yapabilir.

Gerekli izni almak şartı ile, aynı amaç ile çalışan uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapabilir, onlarla yardımlaşabilir ve onlara üye olabilir.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

ÜYE OLMA HAKKI MADDE 4:

i: Asli Üyeler: Derneğe kayıtlı üyelerdir.

ii: Onur Üyeleri: Daha önce Dernekte başkanlık görevi üstlenmiş kişiler doğal Onur Üyesi kabul edilirler. Ayrıca yoğun bakım bilimine ulusal ve uluslararası alanda üstün hizmetler vermiş kişiler yönetim kurulunun kararıyla onur üyesi olurlar. Onur üyeleri, derneğe tavsiyelerde bulunabilirler, Dernek Yönetim Kurulunda yer alabilirler, dernek yönetim kurulunda yer almayanlar Başkanının davetiyle yönetim kurulu toplantısına katılabilir ama yönetim kurulunda oy kullanamazlar.

Derneğe üye olabilmek için:

5253 sayılı kanunda ve Türk Medeni Kanununda belirtilen vasıfları taşımak

Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak

Derneğe; yoğun bakım alanına ilgi duyan tüm doktorlar, eczacılar, hemşireler, fizyoterapistler, sağlık teknisyenleri, diyetisyenler vb üye olabilirler.

Oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu doktor, hemşire, sağlık teknisyenleri, diyetisyenler, eczacı ve fizyoterapistler vb derneğe üye olabilirler.

Üyelik Başvurusu

Dernek tarafından hazırlanan üye formu doldurularak yazılı şekilde Dernek Yönetim Kuruluna yapılır. Üyelik başvurusu en geç 30 gün içinde yönetim kurulunca karara bağlanır ve karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Reddedilen başvurular için gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA MADDE 5:

Üyelikten ayrılmak isteyenler bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA MADDE 6:

Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde yönetim kurulu kararı ile sona erer.

 1. 5253 sayılı kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymek.
 2. Aidatını ve borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır ve kendilerine ödemede bulunmaları için 30 gün süre verilir. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde de ödemeyenlerin üyelikleri yönetim kurulunca silinir ve durum kendilerine taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Borçları kanuni yoldan ödetilir.
 3. Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, şeref ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunanlar, siyasi veya ideolojik propaganda yapanlar yönetim kurulunca üyelikten çıkartılır.

Kaydı silinen üye kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yönetim kuruluna itirazda bulunabilir. Yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra gerekirse genel kurul tarafından değerlendirilir.

ÜYELERİN HAKLARI MADDE 7:

Üyeler eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında cinsiyet, ırk, dil, din ve siyasi kanaat farkı gözetilemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Her üyenin ilgili olduğu genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanamazlar.

DERNEĞİN ORGANLARI MADDE 8:

a-Genel Kurul b- Yönetim Kurulu  c- Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ MADDE 9:

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asli üyelerinden oluşur.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANMA ZAMANI MADDE 10:

Genel kurul iki yılda bir kez kongre sonrasında  Aralık ayı içinde olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı yönetim kurulunca yapılır. Denetleme kurulunun yazılı isteği veya dernek üyelerinin en az 1/5’inin yazılı isteği üzerine genel kurulun 30 gün içerisinde toplantıya çağrılması zorunludur.

DERNEK GENEL KURULUNUN ÇAĞRI USULÜ MADDE 11:

Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi yönetim kurulunca toplantıdan 15 gün önce üyelere bildirilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da belirtilir. Bu iki toplantı tarihi arasında en az bir hafta olmalıdır.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum sebepleri de belirtilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. İkinci toplantı ilk toplantı esasına göre yürütülür.

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ MADDE 12:

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI MADDE 13:

Genel kurul ilk çağrıda salt çoğunluk sağlanırsa toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. İlk çağrıda  salt  çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı katılanlar ile gerçekleştirilir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz, kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak derneğin feshi veya tüzüğün değiştirilmesi konularında birinci ve ikinci toplantıda en az 2/3 çoğunluk aranır.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ MADDE 14:

Toplanma çoğunluğu sağlanınca durum bir tutanakla tespit edilir. Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Genel kurul toplantısını yönetmesi için bir divan başkanı, bir divan başkan vekili ve iki divan katip üyesi seçilir. Genel kurulu, genel kurul divan başkanı, onun geçici olarak yokluğunda divan başkan vekili yönetir. Katip üyeler toplantı tutanağını düzenler, divan başkanı ve divan başkan vekili ile birlikte imzalarlar. Bu tutanak ve ekleri toplantı sonunda gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna verilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR MADDE 15:

Genel kurul toplantısında sadece gündemdeki konulur görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin yazılı isteği ile en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oylama şekilleri genel kurulun kararına bağlıdır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 16:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Derneğin temsil edilmesi
 2. Dernek organlarının seçilmesi
 3. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 4. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi
 5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek karara bağlanması
 6. Genel kurulun verdiği yetkiyle dernek adına mal ve mülk alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması ve eleman çalıştırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 7. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması
 8. Derneğin feshedilmesi
 9. Yönetim ve denetim kurulunca gösterilen diğer tekliflerin incelenip karara bağlanması

GENEL KURULDA OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ MADDE 17:

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak  tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ,  toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI, GÖREV ve YETKİLERİ MADDE 18:

Yönetim kurulu iki yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 8 üyeden oluşur.  Bu karar yürürlüğe girdikten sonraki ilk seçimde bir defaya mahsus olmak üzere 9 üye seçilir. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılmaları zorunludur.

Genel kurulda yönetim kuruluna aday olan kişilerin geçerli bir mazeret göstermedikleri sürece fiziki olarak genel kurula katılmaları gereklidir. Bu mazeretlerini genel kurul öncesi adaylık istekleri ile birlikte dernek yönetim kuruluna bildirirler. Yönetim kurulu kararıyla seçimlere katılabilirler.

Oy kullanacak üyelerin genel kurula katılımı gereklidir. Vekaleten oy kullanmak mümkün değildir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında genel başkan, 2. Başkan, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Başkan, bir önceki başkan ve 2. Başkan yönetim kurulunun içerisinde kurumsal yapının korunması adına bir arada çalışırlar. Bir önceki başkan, yeni yönetim kuruluna seçilemez ise, yönetim kurulu toplantılarına katılır ama oy kullanamaz.

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, dernek ve üyelerinin haklarını korumak için avukat tutmak ve gerekirse dava açmak, davalara müdahil olmak,
 2. Gerektiğinde dernek yönetimi ile ilgili yönetmelik ve yönergeler çıkarmak
 3. Mevzuatta belirtilen defterleri tutar.
 4. Kanun ve tüzükte belirtilen yetkileri kullanmak
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 6. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak
 7. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek
 8. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek
 9. Komisyonların, kurulların ve çalışma gruplarının düzenli çalışmasını sağlamak, gerekli durumlarda yenilerini oluşturmak. Bütün bu grupların çalışmalarını yönergelere uygun olarak yürütmek,
 10. Derneğin amaçları doğrultusunda federasyonlara katılması veya ayrılma kararını vermek,
 11. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması kararını vermektir.
 12. Üst üste 2 kez mazeretsiz olarak toplantılara devamsızlığı olan yönetim kurulu üyeleri, başkanın teklifi ve yönetim kurulunun oy çokluğu ile yönetim kurulundan çıkartılarak yerine yedek üye atanabilir.

GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI MADDE 19:

Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa: üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI MADDE 20:

Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 3 üyeden oluşur. Ayrıca 3 de yedek üye seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi 3 yıldır. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için sıradaki yedek üye göreve davet edilir ve durum yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Denetleme kurulu en az altı ayda bir toplanır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Denetleme kurulunun görevleri aşağıdaki şekildedir:

 1. En geç 6 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini, yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak
 3. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ MADDE 21:

Genel kurulda alınacak kararla gerekli yerlerden gerekli miktar borçlanılarak sağlanabilir.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU MADDE 22:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 23:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER MADDE 24:

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ MADDE 25:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, haziran ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ MADDE 26:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu iki üyesi tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin değer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin “ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları” dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 27:

Yıllık aidat üye başına 20 TL’dir ve bu aidat aylara bölünerek alınabilir. Giriş aidatı olarak 20 TL alınır. Giriş aidatını bir ay içinde ödemeyen üyelerin üyeliğe kaydı hükümsüz sayılır. Giriş ve yıllık aidatlar tüzük değişikliği ile genel kurul tarafından gerekirse yeniden düzenlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ MADDE 28:

 1. Üyeliğe ilk girişte alınacak aidat ile yıllık aidatlar
 2. Çeşitli hizmetler karşılığında sağlanan gelirler
 3. Mal varlıklarından elde edilen gelirler
 4. 5253 sayılı kanuna uygun olarak alınan bağış ve yardımlar

DEFTER VE KAYITLAR MADDE 29:

Dernek kayıtları için Noter tarafından veya dernekler biriminden onaylanmış aşağıdaki defterler tutulur:

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır

ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve

çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere

işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

DERNEĞİN HARCAMALARI MADDE 30:

Yönetim kurulunca karar altına alınan veya yapılması gereken harcamalar yönetim kurulu başkanı ve/veya saymanın imzası ile yapılır. Günlük harcamalar için yönetim kurulunca belirlenen bir veya birkaç mutemede avans verilebilir. Her mutemet almış olduğu avanslardan yapmış olduğu harcamalara ait belgeleri saymana teslim ederek mahsup yaptırmak zorundadır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ MADDE 31:

Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ MADDE 32:

Tüzük değişikliği genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 oyları ile yapılır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ MADDE 33:

Derneğin varlığı ve gelirleri ile derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi imkânsız hale geldiğinde, genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile dernek feshedilebilir. Fesih sonunda derneğin mal varlığı, aynı amaçla çalışan bir dernek veya vakfa ya da sağlık alanında faaliyet gösteren bir dernek veya vakfa genel kurul kararı ile devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ MADDE 34:

Dernek Tüzüğünde bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1: 24. Ekim.2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri de Madde 18’de belirtilen iki yıl kuralına tabidir.

About author

-->