TUYUD Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu Yönergesi

(Dernek isim değişikliği nedeniyle, Dernek yönetim kurulunun 9.11.2021 tarih ve 146 sayılı karar onayı ile revize edilerek yürürlüğe girmiştir. )

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; yoğun bakım alanında uzmanlık eğitimi görmekte olan öğrencilerin;

(a) Uzmanlık eğitiminde karşılaşabilecekleri sorunları belirlemek ve bunlara çözüm üretmek,

(b) Uzmanlık eğitimleri süresince karşılaşabilecekleri mesleki ve özlük hakları ile ilgili sorunlarını belirlemek ve bunlara çözüm üretmek,

(c) Kendi içlerinde diğer uzmanlık öğrencisi meslektaşlarıyla ve Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneğinin (TÜYUD) diğer resmi organları ile iletişimlerini arttırmak,

amacına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD)Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş bir temsilci ile yürürlükte olan Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği mevzuatına göre yoğun bakım uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi alan tüm yoğun bakım uzmanlık öğrencileri arasından belirlenmiş temsilcilerden oluşan komisyon genel kurul üyelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği tüzüğünün 2. Maddesinin k bendine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönergede yer alan ifadelerden;

(a) Dernek; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneğini,

(b) Yönetim kurulu; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği yönetim kurulunu,

(c) Komisyon; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği yoğun bakım yan dal uzmanlık öğrencileri komisyonunu,

(d) Genel kurul; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği yoğun bakım uzmanlık öğrencileri genel kurulunu,

(e) Komisyon Yürütme Kurulu; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu Yürütme Kurulunu; genel kurulca seçilen, bir başkan ile üniversite hastanelerinde çalışan bir ve eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan bir uzmanlık öğrencisinden oluşan iki ayrı sekreter, iki adet üyeden oluşan kurulu,

(f) Yan Dal Uzmanlık öğrencisi; üniversite ve TC Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde mesleki eğitimini sürdürmekte olan yoğun bakım uzmanlık öğrencilerini tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yapılanma

Kuruluş

Madde 5- (1) Genel Kurul kuruluş aşamasında yoğun bakım eğitim programlarından temsilci istenerek oluşturulur,

 (2) Genel kurul işlerlik kazandıktan sonra Yürütme Kurulu temsilcilerinin seçimle belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Genel Kurul

Madde 6- (1) Genel Kurul, Derneğin her yıl düzenlediği ulusal kongreler esnasında toplanır, toplantıya dair gündem ve program Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürütme Kurulu

Madde 7- (1) Komisyon Yürütme Kurulu, Genel Kurul üyelerinin kendi içlerinden iki yıllık bir süre için seçtiği beş kişilik bir kuruldur.

 (2) Bu kurul;

 (a) Yılda en az iki kez toplanır,

 (b) İlk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve iki sekreter seçer,

 (c) Komisyon seçimlerinde yan dal uzmanlık öğrencileri aday olabilirler. Seçim sonrasında Yürütme Kurulu üyeleri sınava girip uzman olsalar da statüleri seçildikleri dönem boyunca devam eder.

(3) Dernek Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi Komisyon Yürütme Kurulu üyeleri ile sürekli iletişim halinde olur ve Yönetim Kurulu ile yakın iletişimi sağlar. Ayrıca Komisyon Yürütme Kurulu Başkanı en az üç ayda bir Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş ve düşüncelerini aktarır.

 (4) Toplantı zamanları ve merkezi Komisyon Yürütme Kurulu teklifiyle Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşleyiş, Görev tanımları

Komisyon Genel Kurulunun Görevleri

Madde 8- (1) Komisyon Yürütme Kurulu’nda iki yıllık bir süre görev yapmaları için kurul üyeleri arasından beş asil ve beş yedek üye seçer.

 (2) Yan dal uzmanlık öğrencilerinin eğitim, araştırma, özlük hakları ve sosyal konulardaki sorunlarını tartışır, çözüm önerileri üretir,

 (3) Yan dal uzmanlık öğrencilerinin Dernek ile iletişimini sağlar;

(a) Yan dal uzmanlık öğrencilerinin Dernek’ten beklentilerini;

(b) Dernek’in yoğun bakım uzmanlık öğrencilerinden beklentilerini;

(c ) İletişimde yaşanan sorunları tartışır ve çözüm önerileri üretir.

 (4) Yan dal uzmanlık öğrencilerinin birbirleri ile iletişim ve dayanışma içinde olmaları için çalışmalar yapar.

Komisyon Yürütme Kurulunun görevleri

Madde 9- (1) Genel Kurul tarafından alınan kararları Dernek Yönetim Kuruluna iletir ve Dernek Yönetim Kurulu onayından sonra alınan bu kararları yürütür.

 (2) Yan dal uzmanlık öğrencileri ile Dernek arasındaki iletişimi eksiksiz ve kesintisiz sağlar

 (3) Dernek yönetim kurulu toplantılarında yan dal uzmanlık öğrencilerine ilişkin sorunları gündeme getirir.

 (4) Kongre düzenleme kurullarına önerilerde bulunur ve gerektiğinde toplantılara katılır.

(5) Yoğun Bakım uzmanlık öğrencileri komisyonu yürütme kurulu, seçim sonrası yapılan ilk toplantı sonrası en geç bir ay içinde ve her takvim yılı başında o yıl yapacakları etkinlikleri ve bunlarla ilgili eylem planlarını içeren faaliyet plan raporunu hazırlar ve dernek yönetim kurulunda komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesine iletir. Hazırlanan bu rapora uygun faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda yönetim kuruluna üç ayda bir düzenli olarak yazılı faaliyet raporu ile bilgi verir. Bu raporlar dernek genel merkezinde dosyalanarak arşivlenir.

Bir takvim yılı içinde, yönergede belirtilen gruba özgü amaçları gerçekleştirmek üzere herhangi bir çalışma yapılmamış olması ve verilmesi gereken raporların iki kez peş peşe aksatılması durumunda, tüm komisyon yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri fes edilir.

Komisyon yürütme kurulu üyeliğinden çekilme veya üyeliğin düşmesi,dernek yönetim kurulu onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer. İlk genel kurulda seçim yapılmak üzere, komisyon yürütme kurulu üyeleri bu süre için dernek yönetim kurulu tarafından atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son hükümler

Yürürlük

Madde 10- (1) Bu yönerge Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1-  Seçim aşamasında tüm eğitim programlarından katılımın sağlanamamış olması nedeni ile -bir defaya mahsus olmak üzere- ilk seçilen yürütme kurulu 1 yıl süre ile görev yapar.

About author

-->