TUYUD Hemşire Komisyonu Yönergesi

(Dernek isim değişikliği nedeniyle, Dernek yönetim kurulunun 9.11.2021 tarih ve 146 sayılı karar onayı ile revize edilerek yürürlüğe girmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği bünyesinde hemşire komisyonunun oluşturulmasında ve bu komisyonun işleyişinde gerekli olan standartların belirlenmesidir. 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği bünyesinde kurulan hemşire komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği tüzüğünün 2. Maddesinin k bendine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönergede yer alan ifadelerden;

(a) Dernek; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği’ni,

(b) Yönetim kurulu; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği yönetim kurulunu,

(c) Komisyon; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği hemşire komisyonunu, (d) Genel kurul; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği hemşire komisyonu genel kurulunu,

(e) Yürütme Kurulu; Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği hemşire komisyonu yürütme kurulunu,

(f) Hemşire; üniversite, devlet veya özel hastaneler yoğun bakım ünitelerinde çalışan veya üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinde çalışıp yoğun bakım alanıyla ilgilenen hemşireleri tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yapılanma

Kuruluş

Madde 5- (1) Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği yönetim kurulu, genel kurul kuruluş aşamasında, bu komisyonda çalışmak isteyen üyeleri belirlemek için, mail grubu, web sitesi veya mektup yoluyla üyeleri haberdar eder ve yapılacak ilk bilimsel kongre sırasında gönüllülük esasına dayanarak dernek üyelerinden genel kurul oluşturulur.

(2) Genel kurul işlerlik kazandıktan sonra hemşire komisyonu yürütme kurulu üyelerinin seçimle belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Genel Kurul

Madde 6- (1) Hemşire komisyonu genel kurulu, dernek üyelerinin gönüllü olarak katilimi ile oluşturulur.

(2) Genel kurul, Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği’nin her yıl düzenlediği ulusal kongreleri esnasında toplanır, toplantıya dair gündem ve program Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yürütme Kurulu

Madde 7- (1) Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği hemşire komisyonu yürütme kurulu, hemşire komisyonu genel kurulu üyelerinin kendi içlerinden iki yıllık bir süre için seçtiği beş kişilik bir kuruldur. Her iki yılda bir, bilimsel kongre sırasında gerçekleşen hemşire komisyonu genel kurulunda yapılan seçimle üyelikler yenilenir. Görev süresi biten başkan veya sekreter yeniden seçilebilir veya atanabilir.

(2) Bu kurul;

(a) Yılda en az iki kez toplanır, toplantı zamanları ve merkezi, hemşire komisyonu yürütme kurulu teklifiyle Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği tarafından belirlenir,

(b) İlk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer,

(c) Bu kurulun seçildiği iki yıllık süreden önce kurul üyelerinden biri ayrılırsa, ilk yedek üye, hemşire komisyonu yürütme kurulunun asil üyesi olur,

(d ) Yürütme kurulundan ayrılan üyenin başkan veya sekreterden biri görevini taşıması durumunda ise, hemşire komisyonu yürütme kurulu gerçekleştireceği bir toplantı ile yürütme kurulu içinden yeni bir başkan veya sekreter seçer.

(3) Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi, komisyon yürütme kurulu üyeleri ile sürekli iletişim halinde olur ve yönetim kurulu ile yakın iletişimi sağlar. Hemşire komisyonu yürütme kurulu tarafından hazırlanan raporları yönetim kuruluna iletir. Ayrıca hemşire komisyonu yürütme kurulu başkanı, üç ayda bir ve gerek görüldüğünde dernek yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş ve düşüncelerini aktarır.

(4) Bir takvim yılı içinde, yönergede belirtilen gruba özgü amaçları gerçekleştirmek üzere herhangi bir çalışma yapılmamış olması ve verilmesi gereken raporların iki kez peş peşe aksatılması durumunda, tüm komisyon yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri fes edilir. Komisyon yürütme kurulu üyeliğinden çekilme veya üyeliğin düşmesi, dernek yönetim kurulu onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer. İlk genel kurulda seçim yapılmak üzere, komisyon yürütme kurulu üyeleri bu süre için dernek yönetim kurulu tarafından atanır.

(5) Yürütme kuruluna ait yazışmalar dernek yönetim kurulu üzerinden gerçekleştirilir. Kurulun etkinlikleri dernek yönetim kurulu etkinliği içinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşleyiş, Görev tanımları

Hemşire Komisyonu Genel Kurulunun Görevleri

Madde 8- (1) Komisyon genel kurulu, her yıl bilimsel kongre sırasında toplanır ve, iki yıllık bir süre görev yapmaları için kurul üyeleri arasından beş asil ve beş yedek üyeden oluşan yürütme kurulunu  seçer.

(2) Hemşirelerin eğitim, araştırma, özlük hakları ve sosyal konulardaki sorunlarını tartışır, çözüm önerileri geliştirir,

Hemşire Komisyonu Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 9- (1) Hemşire komisyonu genel kurulunca alınan kararları, dernek yönetim kuruluna iletir ve yönetim kurulu onayından sonra alınan bu kararları yürütür.

(2) Hemşireler ile dernek arasındaki iletişimi eksiksiz ve kesintisiz sağlar

(3) Dernek yönetim kurulu toplantılarında hemşirelere ilişkin sorunları gündeme getirir.

(4) Kongre düzenleme kurullarına önerilerde bulunur ve gerektiğinde toplantılara katılır.

(5) Hemşire komisyonu yürütme kurulu, seçim sonrası yapılan ilk toplantı sonrası en geç bir ay içinde ve her takvim yılı başında o yıl yapacakları etkinlikleri ve bunlarla ilgili eylem planlarını içeren faaliyet plan raporunu hazırlar ve dernek yönetim kurulunda ilgili komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesine iletir. Hazırlanan bu rapora uygun faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda yönetim kuruluna altı ayda bir düzenli olarak yazılı faaliyet raporu ile bilgi verir. Bu raporlar dernek genel merkezinde dosyalanarak arşivlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son hükümler

Yürürlük

Madde 10- (1) Bu yönerge Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği yönetim kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

About author

-->