TUYUD Çalışma Grupları Yönergesi

(Dernek isim değişikliği nedeniyle, Dernek yönetim kurulunun 9.11.2021 tarih ve 146 sayılı karar onayı ile revize edilerek yürürlüğe girmiştir. ) 

Çalışma grupları, Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD) Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan, Yoğun Bakım alanında özel belirli alanlarına ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı ve ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışman işlevi gören gruplardır.

Çalışma Grupları, TÜYUD Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda oluşturulur.

TÜYUD’un tüm üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulmuş çalışma gruplarına üye olabilirler. Üyeler tercih ettikleri çalışma gruplarında oy kullanma ve yürütme kuruluna seçilme hakkına sahiptirler. Üyeler çalışma grupları tercihini istedikleri her an değiştirme hakkına sahiptirler ancak yürütme kurulu (YK) seçiminde oy kullanma veya aday olabilmek için en az son 180 gündür o çalışma grubunun üyesi olmaları gerekir. Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilmek için o alanda 2 yıl deneyim sahibi olmak şartı aranır. İlk YK’nın görev süresi kurulduktan sonra 3. Kongrede sona erer.

Çalışma Gruplarının Kurulması:

TÜYUD bünyesinde yeni çalışma grubunun kurulması TÜYUD Yönetim Kurulu kararı ile olur. İlk kurulan Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. TÜYUD Yönetim Kurulu, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışma grupları oluşturabilir, grup çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar verir.

Çalışma Grubu Üyeleri:

Asil üyeler: Üye kayıt formunda ilgili çalışma grubunda çalışmak için başvuruda bulunan üyelerdir. Dernek üyeleri, en fazla bir çalışma grubuna asil üye olabilirler.

Davetli üyeler: Çalışma Grubunun çalışmalarına katkıda bulunması düşünülen ve bu nedenle grup toplantılarına katılmaları için Grup Yürütme Kurulunun kararı üzerine Grup Başkanı tarafından davet edilen TÜYUD üyesi olan veya olmayan araştırmacılardır. Davetli üyeler multidisipliner anlayışı etkin kılmak amacıyla, başka bir uzmanlık alanından olabilir. Davetli üyeler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir ancak alınacak kararlarda oy hakkına sahip değildir. Görev süreleri Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’nun belirlediği süreyle kısıtlıdır. Yeni yapılan Çalışma Grubu Yürütme Kurulu seçimiyle görevleri otomatik olarak sona erer.

Çalışma Gruplarının Organları:

Çalışma Grubu Genel Kurulu: O çalışma grubunu seçmiş dernek üyelerinden oluşur. Çalışma grubunun kısa, orta ve uzun dönemli eylem programlarını oluşturmak ve yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek ve denetlemek görevidir.

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: TÜYUD Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Çalışma grubu yürütme kurulu, önceki çalışma grubu başkanı, çalışma grubu genel kurulu tarafından yapılan seçimde en çok oyu alan 6 üyeden oluşur. Bu üyeleri izleyerek en çok oyu alan 2 üye yürütme kurulu yedek üyelerini oluşturur. Önceki başkan doğal olarak bir sonraki yürütme kurulunda yer alır, seçime girmez. Kurulun görev süresi iki yıldır. Her iki yılda bir, yıllık kongre esnasında çalışma grubu yürütme kurulu üyelerinin seçimi gizli oylama ile yapılır. Yürütme kurulu üyeliği, üst üste üç dönemden fazla yapılamaz. Yürütme kurulunda istifa ya da üyelik düşmesi sonrası kurulda oluşan eksiklik yedek üyeler tarafından aldıkları oya göre yapılan sıralama gözetilerek tamamlanır. Seçilmiş yürütme kurulu üyeleri, kendi içlerinde görev bölümü yaparak, Yürütme kurulu başkanı, sekreterini seçerler. Çalışma grubu başkanının en az 5 yıldır dernek üyesi olması gereklidir. Grup çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan tüm kararlar TÜYUD yönetim kuruluna, toplantıyı takip eden 1 hafta içinde yazılı rapor olarak bildirilir. Çalışma grupları, her yılın başında yıllık çalışma takvimi hazırlar ve bu takvimi TÜYUD yönetim Kurulu onayına sunar. Çalışma grubunun tüm kararları, proje ve aktiviteleri, TÜYUD yönetim Kurulu onayı sonrası yürürlüğe girer. Çalışma grubu başkanı, davet edildiği takdirde TÜYUD Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. İlgili toplantılarda çalışma grubunu, grup başkanı katılamazsa sekreter veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil eder.

Yürütme kuruluna aday olan üyeler TÜYUD Yönetim Kuruluna başvurdukları takdirde, adaylıkları dernek tarafından web sayfasında veya e-mail ortamında duyurulur. TÜYUD Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları Yürütme Kurullarına aday olamazlar. Seçim sonuçları internet ortamında tüm üyelere duyurulur.

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Toplantıları: Çalışma grupları, birisi TÜYUD Yıllık Kongresi’nde diğer ikisi web üzerinde olmak üzere her yıl en az üç kez toplanmak durumundadır. Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan Yürütme Kurulu Üyelerinin üyelikleri düşer. Her toplantı sonrası alınan kararlar TÜYUD yönetim kuruluna iletilir.

Çalışma Gruplarının Görev Tanımları:

TÜYUD Çalışma Grupları ülke genelinde Yoğun Bakım alanına katkıda bulunacak, temel ulusal verileri elde edecek araştırma projelerinin planlanıp gerçekleşmesini sağlar.

TÜYUD Çalışma Grupları meslek içi eğitimi geliştirmeye yönelik kitap, rehber gibi eğitim malzemeleri hazırlar.

TÜYUD Çalışma Grupları yıllık kongre, yeterlilik kursu ve yerel kursların bilimsel programlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.

TÜYUD Çalışma Grupları genç araştırmacıların yetiştirilebilmesini destekler.

TÜYUD Çalışma Grupları Yoğun Bakım Yeterlilik Kurulu’nun eğitim müfredat programına katkıda bulunur.

TÜYUD Yönetim kurulunun onayını almak kaydıyla başka dernek ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapar.

Çalışma grubu tarafından hazırlanan yayın etkinlikleri, dernek yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten ve TÜYUD Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra yayınlanabilir.

TÜYUD Yönetim kurulunun talebi doğrultusunda çalışma grubu konusu ile ilgili diğer çalışmaları yönetim kurulu adına yürütür.

Hedefler:

Meslek içi eğitimi geliştirmeye yönelik kitap, rehber gibi eğitim malzemeleri hazırlamak; yıllık kongre, yeterlilik kursu ve yerel kursların bilimsel programlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, genç araştırmacıların yetiştirilebilmesini desteklemek, Yoğun Bakım Yeterlilik Kurulunun eğitim müfredat programına katkıda bulunmak, TDCY Yönetim kurulunun onayını almak kaydıyla başka dernek ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak.

About author

-->