Bir Uzmanlık Derneğinde Olması Gereken Özellikler Hakkında …


Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCBYBD)’nin bir uzmanlık derneğinde olması gereken özellikler hakkında ve Diğer Mesleki Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili Bazı Görüş ve Tutumları
Konu: TDCBYBD’nin yoğun bakım ile doğrudan ilintili dernek veya derneklerle olan
ilişkilerinin düzenlenmesi
1. TDCBYBD, yoğun bakımı ilgilendiren her türlü konuda ilgili derneklerin ortak
çalışmasının, camiadaki kazanımlarının daha fazla olacağına inanmaktadır.
2. TDCBYBD, yoğun bakımla ilintili dernek veya derneklere karşı hiçbir olumsuz ön
yargı içerisinde değildir.
3. TDCBYBD, bahsi geçen derneklerin, kendi misyon ve vizyonuna uygun hiçbir
aktivitesini engelleyemez, olumsuz propaganda yapamaz, camianın katılımını engelleme
çabası içerisinde olamaz. Bu aktiviterlere, istenirse katkı sağlamayı –Yönetim Kurulu
kararları doğrultusunda – kabul eder.
4. TDCBYBD koşulsuz olarak ilgili derneklerle her türlü ileşime açıktır. Onlardan gelen
her türlü çağrıyı en kısa zamanda yanıtlar.
5. Dernek, Yoğun bakım alanında ortak temsiliyetin zorunlu olduğu ulusal ve
uluslararası konularda birlikte çalışmaya hazırdır. Bu birlikteliğin gereklilikleri aşağıda ana
başlıklar halinde verilmiştir;
  a. Dernekler uzlaşı için samimi ve gerçekçi bir çaba içerisinde olmalıdırlar.
  b. Uzlaşı veya ortak davranış gerektirecek konularda oluşturulacak komisyon, kurul
veya yapılarda temsiliyet; derneklerin özerk ve eşdeğer yapıda olma esasına dayanır.
     i. Oluşturulan komisyon, kurul veya yapılardaki görevlendirmeler yönetim kurulu
tarafından yapılır.
     ii. Bu yapılardaki temsiliyet, dernek temsiliyetidir ve bir yönetim kurulu üyesinin tüm
yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
6. TDCBYBD, yoğun bakım uzmanlık eğitimi gerçekleştirebilen altı ana dala eşit
mesafededir. Yoğun bakım ile doğrudan ilintili dernek veya derneklerin de eşit mesafede
olmasının gerektiğini düşünmektedir.
Saygılarımızla,
Türk Dahili Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu

About author

-->