Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu

Türk Toraks Derneği tarafından; Klimik, Klimud, Ekmud ve TDCY derneklerinin katkılarıyla hazırlanan Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu yayınlandı.
Rapor, 2002 ve 2009 yıllarında yayınlanan TTD Hastane Kökenli Pnömoniler Tanı ve Tedavi Rehberi temel alınarak oluşturuldu. Bu çalışma nedeniyle 2009-2016 yılları arasında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış konuyla ilgili makaleler ve uluslararası rehberler değerlendirilerek, gerekli olan bölümler güncellendi.

ÖNSÖZ
Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP), hastaneye yatıştan 48 saat sonra gelişen ve hastanın yatışında inkübasyon döneminde olmadığı bilinen pnömoni ile, hastaneden taburcu olduktan sonraki 48 saat içerisinde ortaya çıkan pnömoni olarak tanımlanır.

Bir alt grubu olan Ventilatörle İlişkili Pnömoni (VİP) ise, entübasyon sırasında pnömonisi olmayan, invazif mekanik ventilasyon desteğindeki hastada entübasyondan 48 saat sonra gelişen pnömonidir. Hastanede gelişen pnömoninin tanı, tedavi ve izleminde; göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, radyoloji, yoğun bakım, mikrobiyoloji uzmanları ve hastane enfeksiyon kontrol komitesinin multidisipliner yaklaşımı gereklidir. Ülkemizde yapılmış çalışmalar değerlendirildiğinde HGP’nin tüm dünyada olduğu gibi hastane enfeksiyonları arasında 2. ya da 3. sıklıkta olduğu görülmektedir. Yoğun bakımlarda tedavi edilen hastalarda HGP oranları daha yüksektir. İnvazif mekanik ventilasyon tek başına HGP riskini arttırmaktadır. Hastanede gelişen enfeksiyonlar arasında en sık mortalite nedeni pnömonilerdir. Hastanede gelişen pnömoni tanısını koymak zordur. Tanı zorluğu, gereksiz antibiyotik kullanımına ve bunun sonucunda da antibiyotiklere dirençli bakteri enfeksiyonu riskine ve tedavi maliyetinde artışa neden olmaktadır. Bu nedenle HGP düşünüldüğünde doğru tanıya ulaştıracak yöntemlerin
yerinde ve zamanında kullanılması ve sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türk Toraks Derneği (TTD) Solunum Sistemi Enfeksiyonları çalışma grubu öncülüğünde hazırlanan bu uzlaşı raporu; TTD Yoğun Bakım çalışma grubu, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) katkıları ile hazırlanmıştır. Bu uzlaşı raporu 2002 ve 2009 yıllarında yayınlanan TTD Hastane Kökenli Pnömoniler Tanı ve Tedavi Rehberi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu çalışma nedeniyle 2009-2016 yılları arasında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış konuyla ilgili makaleler ve uluslararası rehberler değerlendirilerek, gerekli olan bölümler güncellenmiştir.
Türk Toraks Derneği HGP 2017 uzlaşı raporu; HGP’lerin önlenmesi, doğru tanı ve tedavi standardlarının belirlenmesi, olası mortalite ve morbiditesinin azaltılması amacıyla, ikinci ve üçüncü basamak hekimlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Uzlaşı raporunun güncellenmesinde özveri ile çalışan tüm hocalarımıza ve meslektaşlarımıza değerli katkıları için teşekkür ederiz.

Tüm meslektaşlarımıza faydalı olması dileğiyle…
Prof. Dr. Feza Bacakoğlu  & Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu

Raporun tamamı için tıklayınız

About author

-->